Yksityishenkilön velkajärjestely


YKSITYISHENKILÖN VELKAJÄRJESTELY

Kauttamme on mahdollista päästä nopeasti yksityishenkilön velkajärjestelyyn. 

Palvelumme on ammattitaitoista ja olemme menestyksellisesti laatineet velkajärjestelyhakemuksia 20 vuotta. Aina velkajärjestelyyn ei pääse. Velkajärjestelyn esteitä ovat olleet perinteisesti mm. kevytmielinen velkaantuminen, mutta elämäntilanteen muutokset voivat oikeuttaa silti nopeaan prosessiin ja velkajärjestelyhakemuksen vahvistamiseen käräjäoikeudessa. Tällaisia velkajärjestelyyn edesauttavia seikkoja ovat sairastuminen, eläköityminen, tulotason pysyvä alentuminen. 

Pyrimme saamaan kustannukset velkajärjestelyysi maksuohjelmassa vahvistetun kulun lisäksi myös valtiolta (ulkoistettu prosessi), velkojilta tai sitten voimme tehdä pitkän maksuohjelman velkajärjestelyn kulujen perimiseksi niin, ettei itse velkajärjestelyohjelma vaarannu.

Velkajärjestely yksityishenkilölle


Velkajärjestelyssä on periaatteena maksaa kaikki velat pienissä henkilön maksukyvyn mukaisesti.

Jos sinulla on useita velkoja ja monia eri velkojia, maksuohjelmien neuvotteleminen voi olla haasteellista ja jos se ei onnistu, niin voit: 
1. pyytää lainaa pankista; 
2. pyytää lainaa takuusäätiöstä; 
3. hakea sosiaalista luottoa kunnasta; 
4. hakeutua yksityishenkilön velkajärjestelyyn. 

Jos mikään näistä keinoista ei ole mahdollista ja velka jätetään maksamatta, irtisanoo velkoja usein luoton ja se erääntyy kerralla maksettavaksi. Jos sitä ei makseta, niin velkojalla on mahdollista hakea velkaan suoritustuomion. Tuomion on ulosottoperuste ja sen voi viedä ulosottoon perittäväksi. Tässä menettelyssä kuluttaja jättää käytännössä velat maksamatta ja päästää velat ulosottoon. Velat on syytä tutkituttaa tuossa vaiheessa, että ne ovat lainmukaisia. Asian voi selvittää helposti soittamalla velkaneuvonta.com -sivulle numeroon 0600 0 60010 (1,79 e/min). 


PANKKILAINA JA YHDISTELMÄLAINA
Jos sinulla on mahdollisuutta käyttää takaajia tai reaalivakuutta, niin pankki myöntää lainaa. Tällöin kyseessä on ns. kulutusluotto, jonka korot ovat kuitenkin huomattavasti edullisemmat kuin pikaluottoja tarjoavilla yhtiöillä. Talous- ja velkaneuvontaan kannattaa ottaa yhteyttä silloin, kun ei pysty maksamaan laskujaan tai velkojaan. Jos tilanne pitkittyy, ongelmat voivat lisääntyä. Esimerkiksi korko- ja perintäkulut voivat kasvaa suuriksi.

Pankin myöntämä kulutusluotto muiden velkojen maksamiseksi on velkasuhteen alussa hyvä ratkaisu ja sitä kutsutaan yhdistelmälainaksi. Jos olet maksanut kulutusluottoja pitkään, Aluksi on syytä kysyä velkojalta velan määrä ja kaikki maksetut suoritukset sekä eritellymmin vielä nostot ja maksut erikseen. Kuluttajavelallinen voi kerran vuodessa tehdä tämän kyselyn velkojalta ilmaiseksi. Oikeus on kuluttajasuojalain 4 a §:n mukaisesti: "Velallisella on pyynnöstä oikeus saada velkojalta maksutta ajantasainen tieto velkojensa kokonaismäärästä ja perusteista, erittely maksamattomista veloista ja niiden lyhennyksistä sekä selvitys velkapääomalle kertyneiden korkojen ja kulujen määräytymisestä. Jos velallinen pyytää erittelyn tai selvityksen useammin kuin kerran vuodessa, velkojalla on oikeus saada velalliselta kohtuullinen korvaus erittelyn tai selvityksen laatimisesta aiheutuvista kustannuksista." Tämä sen vuoksi, että jos olet maksanut velkaa jo paljon, älä ota yhdistelmälainaa ennen kuin on varmistettu alkuperäisen lainan luottoehtojen lainmukaisuus. Lainvastaisilla luottoehdoilla peritty velka täytyy oikaista ennen maksamista. Maksamisen jälkeen asiasta riiteleminen on vaikeampaa, mutta siinäkin tapauksessa kannattaa olla yhteydessä velkaneuvoja.com asiatuntijoihin.

Kuluttajalla on aina oikeus maksaa kulutusluotto ennen sen erääntymistä ilman ylimääräisiä kuluja. Tästä on säädetty kuluttajansuojalain 27 §:ssä: "Jos kuluttaja maksaa luoton tai sen osan ennenaikaisesti, on jäljellä olevasta luotonantajan saatavasta vähennettävä se osa luottokustannuksista, joka kohdistuu käyttämättä jäävään luottoaikaan. Luotonantaja saa kuitenkin periä kokonaisuudessaan luottosopimuksessa yksilöidyt, kyseisen luoton perustamiseen liittyvistä toimista aiheutuneet todelliset kulut".

Tarkista oikeutesi velkaneuvoja.com asiantuntijalta numerosta 0600 0 60010 (1,79 e/min)


TAKUUSÄÄTIÖ TAI KUNNAN SOSIAALILUOTTO - Talous- ja velkaneuvonta
Takuusäätiö auttaa joskus velkaantuneita myöntämällä lainaa, joilla kalliita kulutusluottoja maksetaan pois edullisemmalla lainalla. Takuusäätiön myöntämistä lainoista voit olla yhteydessä takuusäätiön velkaneuvontaan. Kunnat voivat järjestää päättämässään laajuudessa sosiaalista luototusta. 

Sosiaalisen luototuksen tarkoituksena on ehkäistä taloudellista syrjäytymistä ja ylivelkaantumista sekä edistää henkilön ja perheen itsenäistä suoriutumista. Jos kunta päättää järjestää sosiaalista luototusta, sen tulee määritellä sosiaalisen luoton myöntämisen perusteet ottaen huomioon, mitä laissa sosiaalisesta luototuksesta (1133/2002) säädetään. Kuntien myöntämää sosiaaliluotta voi tiedustella kunnan sosiaalitoimesta. Kunnat toimivat ylivelkaantumisen estämiseksi ja sen seurauksien korjaamiseksi tuottamalla talous- ja velkaneuvontapalveluja. 

Talous- ja velkaneuvonta on ollut lakisääteistä toimintaa vuodesta 2000 alkaen, ja se on asiakkaille maksutonta. Talous- ja velkaneuvonnassa muun muassa annetaan yksityishenkilöille tietoja ja neuvontaa talouden ja velkojen hoidosta, avustetaan heitä taloudenpidon suunnittelussa, selvitetään velallisen talouteen liittyvien ongelmien ratkaisumahdollisuudet sekä avustetaan velallista tämän selvittäessä mahdollisuuksia tehdä velkojiensa kanssa sovinto (laki talous- ja velkaneuvonnasta 713/2000). 


YKSITYISHENKILÖN VELKAJÄRJESTELY
Velkajärjestelyn tarkoituksena on antaa pahasti velkaantuneelle ihmiselle uusi mahdollisuus aloittaa puhtaalta pöydältä tilanteessa, jossa velkoja ei ole mahdollista saada maksettua tai niiden maksuaika venyisi loppuelämän pituiseksi. Velkajärjestely on virallinen, tuomioistuimen kautta tehtävä kaikkia velkoja koskeva järjestely, jossa yhdellä maksuohjelmalla järjestetään koko velkatilanne. Vaikka velkajärjestelylaki muuttui vuonna 2015 ja nykyisin siihen voivat hakea myös pienyrittäjät, on kyseessä lähinnä yksityishenkilöiden käyttämä järjestely. Velkajärjestely on velkojen viimesijainen maksukeino. 

Mikäli henkilöllä on maksuvaikeuksia, hänen pitää ensisijaisesti olla yhteydessä velkojiinsa ja pyrkiä sopimaan maksujärjestelyistä. Jos edellä mainittu ei onnistu eikä veloistaan selviä, velkajärjestely saattaa olla ratkaisu ongelmiin. Ota tuolloin yhteyttä alueesi kunnalliseen velkaneuvontaan, joka laatii maksujärjestelyhakemuksen kanssasi. Jos et pysty maksamaan velkojasi ja maksukyvyn heikentymisen taustalla on seikka, jota velallinen ei ole itse aiheuttanut (esim. sairaus tai työttömyys) tai velkojen määrä on maksukykyyn nähden kohtuuttoman suuri sekä velallinen on ensin pyrkinyt sovintoon velkojien kanssa. Velkajärjestelyn aloittaa tuomioistuin, joka myös vahvistaa velalliselle maksuohjelman – laaditun hakemuksen perusteella. 

Velkajärjestelyssä velallisen on käytettävä velan maksuun kaikki ne tulot, jotka eivät mene välttämättömiin elinkustannuksiin tai perheen elatusvelvollisuuksiin liittyviin maksuihin. Velkajärjestely on velkojen viimesijainen maksukeino. Kun velallinen on käynyt läpi velkajärjestelyn edellyttämän maksuohjelman, hän vapautuu velan loppuosasta. 


Onko ulosotossa epäselvä ulosottovelka. Velka on vanhentunut tai se perustuu yksipuoliseen tuomioon. Mitä sille on tehtävissä? Soita velkaneuvontaan numeroon 0600 0 60010 (1,79 euroa/min).

Velkaneuvoja.com

Sed pede ullamcorper amet ullamcorper primis, nam pretium suspendisse neque, a phasellus sit pulvinar vel integer.